Garantie voorwaarden

Helmut Bünte® GmbH – fabrieksgarantie


  1. Onderwerp van de garantie 

Helmut Bünte GmbH, Gewerbepark Ebbendorf 11, 49176 Hilter, DUITSLAND (hierna “Bünte” genoemd) verleent drie jaar fabrieksgarantie op nieuw geproduceerde bedrijfswagenonderdelen van de merken Bünte en KARTT (hierna “product” genoemd) onder de volgende voorwaarden. Deze garantie kan door elke koper in de toeleveringsketen worden opgeëist. Naast alle dealers omvat dit de eigenaar van het voertuig waarin het product is geïnstalleerd en de werkplaats die de installatie heeft uitgevoerd. Bünte verleent de garantieservice met betrekking tot een bepaald product echter slechts één keer aan de persoon die de betreffende garantieclaims tegen Bünte voor het eerst heeft geregistreerd. Voor de eigenaar van het voertuig begint de garantieperiode van drie jaar op de dag dat het product in zijn voertuig is geïnstalleerd; anders begint de garantieperiode op de dag dat het product is aangeschaft. Deze voorwaarden voor het indienen van garantieclaims moeten door de betreffende eiser worden bewezen door het overleggen van kopieën van originele facturen of andere geschikte documenten.

De volgende voorwaarden beschrijven de verdere voorwaarden, de behandeling en de omvang van de garantie. Wettelijke garantierechten en andere wettelijke claims, ongeacht de rechtsgrond, blijven onaangetast.

  1. Garantiegeval 

Een garantiegeval is alleen aanwezig als het product een eerste materiaalfout heeft. Er is sprake van een eerste materiaalfout als het product afwijkt van de overeengekomen kwaliteit of de kwaliteit die nodig en gebruikelijk is voor het overeengekomen of gebruikelijke gebruik op het moment van de overdracht van Bünte aan de eerste koper. De eiser dient het bestaan van een dergelijk aanvankelijk gebrek te bewijzen.

  1. Garantieservices 

Bij het ontstaan en het bewijs van het garantiegeval heeft Bünte de keuze om de eiser gratis een foutvrij product te leveren of de door de eiser betaalde koopprijs terug te betalen. Indien de eiser het product in het kader van reparatie of onderhoud bij een werkplaats heeft gekocht, moet de prijs van het product apart op de factuur van de werkplaats worden vermeld; anders is terugbetaling van de aankoopprijs uitgesloten. Indien Bünte tot een volgende levering besluit, wordt een gelijkwaardig, functioneel identiek en defectvrij onderdeel geleverd, dat volgens model, type en partij niet volledig hoeft overeen te komen met het defecte onderdeel. De aanspraken op deze garantie zijn beperkt tot de genoemde diensten. De garantie dekt dus niet de reparatie van het defecte product of de vergoeding van de bijbehorende reparatiekosten, noch de kosten zoals verwijderings- en installatiekosten en eventuele gevolgschade als gevolg van een defect aan het product.

  1. Garantiebehandeling 

Garantieclaims moeten rechtstreeks bij Bünte als garant worden ingediend via het e-mailadres garantie@buente.com. Alle informatie waarop de eiser zijn garantieclaims baseert, inclusief een beschrijving van het defect of foutenpatroon, moet binnen de geldende garantieperiode worden ingevuld op het contactformulier. Onder deze voorwaarde blijft de garantietermijn ook gehandhaafd als Bünte de aanvrager later verzoekt om nadere informatie of het defecte product (op kosten van Bünte) toe te sturen voor nader onderzoek van het garantiegeval. Indien de eiser het garantiegeval aan Bünte heeft aangetoond, zal Bünte hem informeren of er een foutloos product wordt geleverd of dat de door de eiser betaalde koopprijs wordt terugbetaald.

  1. Uitgesloten 

Niet gedekt door de garantie zijn dergelijke defecten en foutenpatronen die niet gebaseerd zijn op een materiaalfout die al bestond op het moment van levering aan de eerste koper. Dit omvat in het bijzonder de volgende oorzaken: foutieve installatie, niet-inachtneming van de onderhoudsvoorschriften van de betreffende voertuigfabrikant, gebruik van het product voor voertuigen buiten het normale wegverkeer of in voertuigen waarvoor het product volgens de door Bünte gepubliceerde gebruiksvoorwaarden niet geschikt is, normale slijtage, onjuiste opslag, verwerking of andere latere wijzigingen van het product of andere invloeden van buitenaf.

  1. Diversen 

Deze garantievoorwaarden en de op basis daarvan gesloten garantieovereenkomst zijn onderworpen aan het Duitse recht met uitsluiting van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, voor zover dit wettelijk is toegestaan. Voor zover wettelijk toegestaan is de bevoegde rechtbank voor beide partijen Hilter a.T.W. in Duitsland als het hoofdkantoor van Bünte.